Kontakta oss gärna
info@hokmossen.se
 
 
Stadgar
Stadgar för Hökmossens Trädgårdsstadsförening antagna av årsmötet 21 mars 1948 och reviderade vid ordinarie föreningsmöte 24 mars 1983.

§1 Ändamål

Hökmossens Trädgårdsstadsförening är en sammanslutning av ägare till småhus i Hökmossen och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i egenskap av småhusägare. Föreningen är partipolitiskt neutral.

§2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen. Medlem är den småhusägare som erlagt fastställd årsavgift. Med medlem jämställs person som är gift eller varaktigt sammanbor med medlem. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, om denne motarbetar dess intressen eller brister i erläggande av stadgade avgifter. Medlem, som utgått eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till dess tillgångar. Styrelsebeslutet kan överklagas till allmänt möte.

§3 Medlemsavgift
Medlem erlägger årligen före april månads utgång till föreningen den avgift, som fastställts av årsmöte.

§4 Ekonomiskt ansvar
Föreningens ekonomiska åtaganden kan endast svara mot dess egna tillgångar.

§5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari tom 31 december. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast 31 januari.

§6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som tillika är föreningens verkställande organ. Vid årsmöte väljs bland medlemmarna en styrelse på fem personer, nämligen:
- en ordförande på ett år och fyra övriga ledamöter för två år med tur att växelvis avgå
- två suppleanter för ett år, som inträder i den ordning de blivit valda. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och dessa är ense. Styrelsesammanträden skall protokollföras. Ordföranden utövar ledningen av föreningens verksamhet. Han är skyldig tillse att stadgarna och föreningsmötenas beslut följs och att övriga funktionärer fullgör sina åtaganden. Föreningens skrivelser undertecknas av ordföranden och den styrelsen förordnar. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar. Likvida tillgångar bör förvaltas med så hög avkastning som möjligt.

§7 Firmateckning
Firman tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören (kassören ensam i postgiro och bank), två i förening. Styrelsen kan tillfälligt utse annan styrelseledamot som firmatecknare.

§8 Ordinarie möte
Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.

§9 Extra möte
Extra möte kan utlysas, då styrelsen så beslutar, eller då revisorerna eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär. Höstmöte bör hållas varje år i november månad.

§10 Kallelse
Kallelse till möte skall ske skriftligen och senast 14 dagar före ordinarie möte och senast 7 dagar före extra möte och uppta de ärenden som skall beslutas om.

§11 Röstning

Ärenden, som handläggs på föreningsmöte, avgöres genom öppen omröstning. Om någon medlem det påfordrar må omröstning ske med slutna sedlar. Vid röstning äger varje närvarande föreningsmedlem en röst per hus. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits.

§12 Motioner
Medlem som önskar att visst ärende skall upptagas till behandling på årsmötet har att senast 31 januari inlämna skriftlig anmälan härom.

§13 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses två revisorer för en tid av två år med tur att växelvis avgå, jämte en suppleant för ett år. Efter verkställd revision skall revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast 15 februari. Revisorerna skall löpande tillställas styrelsens sammanträdesprotokoll och äga ständig tillgång till föreningens handlingar och räkenskaper.

§14 Valberedning
För att förbereda val av mötesfunktionärer, styrelse, revisorer och eventuella kommittéer utses en valberedning med tre ledamöter, varav två utses av årsmötet och en - tillika sammankallande - av styrelsen.

§15 Dagordning för årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden upptagas till behandling:
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare och rösträknare
4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
5. Styrelsens berättelse inklusive ekonomisk redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Bestämmande av arvode till styrelse, festkommitté och revisorer
10. Behandling av styrelsens budgetförslag och beslut om årsavgift
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av övriga styrelseledamöter växelvis för två år
13. Val av styrelsesuppleanter för ett år
14. Val av fyra att ingå i festkommittén, varav en ordförande, två växelvis varje år.
15. Val av revisorer och suppleant för två respektive ett år
16. Val av valberedning för ett år
17. Val av ombud till SSC:s årsstämma och eventuellt andra ombud
18. Ärenden som specificerats i kallelsen
19. Behandling av motioner enligt kallelsen
20. Aktuella informationer
21. Mötets avslutning

§16 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varvid ett skall vara ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning
Föreningen kan upplösas om så beslutas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningens kvarvarande tillgångar skall användas till med föreningens uppgift närbesläktat ändamål.

§18 Ikraftträdande
Dessa stadgar utgör en omarbetning av vid årsmöte den 21 mars 1948 godkända och har blivit antagna av årsmöte den 24 mars 1983 samt träder omedelbart i kraft.